Logowanie

Regulamin portalu

Postanowienia ogólne

1.
Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Szkoleń i Zasobów dostępnych za pośrednictwem publicznej sieci Internet i Portalu funkcjonującego pod adresem internetowym www.e-learning.kssip.gov.pl, będących własnością Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
2.
Na potrzeby Regulaminu wskazane poniżej pojęcia przyjmują następujące znaczenie:
1)
Hasło - poufny ciąg znaków alfanumerycznych, znany wyłącznie Uczestnikowi, konieczny do autoryzowanego dostępu do Szkoleń, Zasobów i Platformy e-learning określany przez Uczestnika w trakcie Rejestracji,
2)
Login - jawny ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do autoryzowanego dostępu do Portalu, definiowany przez osobę przystępującą do projektu podczas Rejestracji,
3)
Konto – dostęp do Platformy e-learning wraz ze Szkoleniami i Zasobami na Portalu, wraz z historią postępów uczestnika, uprawnieniami Uczestnika, oceną społeczności i rekomendacjami innych Uczestników, identyfikowany jednoznacznie za pomocą Loginu. Wypowiedzi Uczestnika dodane za pomocą narzędzi Platformy e-learning, w tym także dodane przez niego pliki, nie są częścią Konta.
4)
Formularz – internetowy formularz rejestracyjny, dostępny wyłącznie na Portalu, służący do zbierania danych od osób przystępujących do projektu w drodze Rejestracji.
5)
Rejestracja - czynność dokonywana przez osobę przystępującą do projektu w celu uzyskania dostępu do Portalu i Szkoleń za pośrednictwem sieci Internet w ramach Portalu E-learning KSSiP przez pracowników jednostek organizacyjnych sądów i prokuratur:,
- sędziego
- prokuratora
- aplikanta
- referendarza
- asystenta sędziego lub prokuratora
- kuratora
- asesora
- urzędnika (niewymienieni wyżej pracownicy jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury).
Rejestracja obejmuje:
- wpisanie prawidłowych danych osobowych,
- złożenie wymaganych deklaracji, w tym akceptacja niniejszego regulaminu
- automatyczną weryfikację danych osobowych z bazą danych pracowników wymiaru sprawiedliwości lub (alternatywnie) automatyczną weryfikację Vouchera.
6)
Zgłoszenie Papierowe – dokumenty wymagane w związku z dofinansowaniem projektu ze środków UE, które osoba przystępująca do projektu, po Rejestracji, zobowiązana jest wydrukować za pomocą mechanizmów Portalu, a następnie wysłać pocztą na adres KSSiP.
7)
Uczestnik – osoba, która uzyskała dostęp do Portalu E-learning KSSiP w drodze procedury przystąpienia do projektu, po Rejestracji i przyjęciu przez KSSiP Zgłoszenia Papierowego.
8)
Szkolenie – szkolenie e-learning będące własnością KSSiP, udostępniane Uczestnikom z wykorzystaniem Platformy e-learning za pośrednictwem publicznej sieci Internet.
9)
Zasób – materiały o charakterze informacyjnym, udostępniane na Portalu E-learning KSSiP.
10)
Portal – witryna internetowa, funkcjonująca w domenie www.e-learning.kssip.gov.pl, której właścicielem jest KSSiP.
11)
Platforma e-learning – system informatyczny typu LMS (ang. Learning Management System), dostępny po zalogowaniu się Uczestnika na Portalu, udostępniający Szkolenia i Zasoby, rejestrujący postępy w Szkoleniach i zapewniający możliwości współpracy i wymiany wiedzy.
12)
KSSiP - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury powołana ustawą z dnia 23 stycznia 2009 roku (Dz. U. z 2009r. Nr 26 poz. 157), adres siedziby: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, adres korespondencyjny ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa.
13)
Wykonawca – podmiot realizujący i administrujący Szkoleniami, Zasobami i Portalem E-learning KSSiP na zlecenie KSSiP, firma: Grupa Etendard Sp. z o. o., Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, Polska
14)
Voucher – jednorazowy kod elektroniczny, wydawany przez KSSiP, składający się ze znaków alfanumerycznych, który można wpisać w Formularz. Kod ten umożliwia Rejestrację osobie zainteresowanej przystąpieniem do projektu, która nie została automatycznie znaleziona w bazie danych pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Zasady uzyskiwania dostępu do Szkoleń, Zasobów i Platformy e-learning

1.
Szkolenia, Zasoby i Platforma e-learning są dostępne dla pracowników jednostek organizacyjnych sądów
i prokuratury:
- sędziów
- prokuratorów
- aplikantów
- referendarzy
- asystentów sędziego lub prokuratora
- kuratorów
- asesorów
- urzędników (niewymienieni wyżej pracownicy jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury)
Warunkiem korzystania ze Szkoleń, Zasobów oraz Platformy e-learning jest przystąpienie do projektu osoby spełniającej powyższe warunki i uzyskanie przez nią statusu Uczestnika w drodze Rejestracji i przyjęcia przez KSSiP Zgłoszenia Papierowego. Dostęp do Szkoleń, Zasobów i Platformy e-learning wymaga od Uczestnika zalogowania się z podaniem Loginu i Hasła.
2.
Korzystanie z Portalu, Szkoleń, Zasobów i Platformy e-learning jest nieodpłatne. Uczestnik ponosi koszty połączeń internetowych nawiązywanych pomiędzy swoim stanowiskiem komputerowym a Portalem.
3.
Aby uzyskać status Uczestnika i dostęp do Portalu, Szkoleń i innych zasobów Portalu konieczne jest przejście przez osobę następującej procedury przystąpienia do projektu:
3.1.
Wypełnienie formularza rejestracyjnego, obejmujące: zdefiniowanie Loginu i Hasła do Konta, podanie adresu poczty elektronicznej, wybór profilu zawodowego, wpisanie numeru legitymacji służbowej, wybór nazwy jednostki organizacyjnej oraz wpisanie danych osobowych.
Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego prawidłowe dane są weryfikowane z bazą danych pracowników wymiaru sprawiedliwości.
3.2.
W przypadku pozytywnej weryfikacji, osoba zamierzająca przystąpić do projektu uzyskuje możliwość wydrukowania dokumentów rejestracyjnych:
- deklaracji Uczestnictwa
- zgody na przetwarzanie danych osobowych
- formularza PEFS
Dokumenty te należy wydrukować, podpisać, a następnie przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Krajowa Szkoła Sadownictwa i Prokuratury,
Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej
ul. Krakowskie Przedmieście 62
20-076 Lublin
Z dopiskiem: Formularz PEFS
Po otrzymaniu podpisanych dokumentów, KSSiP przyznaje dostęp do Portalu, o czym Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową.
3.3.
W przypadku, gdy dane osoby zamierzającej przystąpić do projektu nie zostaną pozytywnie zweryfikowane z bazą danych pracowników wymiaru sprawiedliwości, osoba ta powinna skontaktować się telefonicznie z KSSiP, pod numerem telefonu: 12 617-96-49. Po uzyskaniu potwierdzenia zatrudnienia takiej osoby w jednostce organizacyjnej wymiaru sprawiedliwości, drogą e-mailową zostanie do niej przesłany Voucher. Po wprowadzeniu Vouchera w Formularzu, osoba zamierzająca przystąpić do projektu uzyskuje możliwość wydrukowania dokumentów rejestracyjnych i przesłania ich do KSSiP, w sposób opisany w punkcie 3.2.
4.
Portal może automatycznie odmówić Rejestracji, gdy:
4.1.
Login wpisany w Formularzu został już użyty. W takim wypadku należy użyć innego Loginu.
4.2.
Weryfikacja poprawności danych wskazuje, że dane są nieprawidłowe.
4.3.
Weryfikacja danych wpisanych w Formularzu z bazą danych pracowników wymiaru sprawiedliwości przebiegła negatywnie. W takim razie osoba przystępująca do projektu powinna skontaktować się z KSSiP w celu uzyskania Vouchera.
4.4.
Voucher wpisany w Formularz jest nieprawidłowy lub został już wykorzystany.
5.
KSSiP/Partner KSSiP może odmówić przyjęcia osoby do projektu lub odebrać status Uczestnika w przypadku, gdy dane wpisane w Formularz wskazują, że osoba nimi posługująca się nie jest pracownikiem wymiaru sprawiedliwości lub gdy KSSiP nie uzyska potwierdzenia zatrudnienia takiej osoby w jednostce organizacyjnej wymiaru sprawiedliwości.
6.
Dostęp do Szkoleń oraz innych zasobów udostępnianych za pośrednictwem Platformy e-learning wymaga od Uczestnika podania Loginu i Hasła. Uczestnik może zmienić Hasło w dowolnym momencie po zakończeniu procesu Rejestracji.

Zasady korzystania ze Szkoleń, Zasobów i Platformy e-learning

1.
W trakcie Rejestracji, Uczestnik wybiera pierwsze Szkolenie, na które jest zapisywany automatycznie po Rejestracji i przyjęciu Zgłoszenia Papierowego. Zapisanie się Uczestnika na kolejne Szkolenia nie wymaga ponownej Rejestracji.
2.
W trakcie korzystania przez Uczestnika ze Szkoleń nie jest instalowane na jego sprzęcie komputerowym bez jego wiedzy jakiekolwiek oprogramowanie.
3.
W każdej chwili zalogowany Uczestnik ma możliwość zrezygnować z udziału w Szkoleniu, wybierając w Platformie e-learning w pozycji menu "Moje szkolenia > Obecne szkolenie" link "Zrezygnuj ze szkolenia".
4.
Uczestnik poprzez umieszczenie swoich wypowiedzi, komentarzy i opinii za pośrednictwem Portalu, wyraża zgodę na publikowanie ich treści przez KSSiP/Wykonawcę w Portalu i Platformie e-learning. W przypadku dostępności wypowiedzi dla osób niezalogowanych na Portalu, wypowiedź będzie oznaczona Loginem Uczestnika w postaci utajnionej, tak aby pokazać tylko dwie pierwsze i dwie ostatnie litery loginu.
5.
KSSiP ani Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za treści rozpowszechniane i publikowane przez Uczestników.
6.
Uczestnik publikujący jakiekolwiek treści na Platformie e-learning/Portalu powinien posiadać prawa autorskie do tych treści lub uzyskać uprzednio pisemną zgodę autorów na ich opublikowanie i/lub rozpowszechnianie ich wizerunku.
7.
Zabronione jest rozpowszechnianie treści naruszających prawo, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich. Uczestnikowi, który złamie powyższy zakaz zostanie ograniczona możliwości korzystania z konta na Platformie e-learning, a zamieszczone przez niego treści zostaną usunięte.
8.
Uczestnik, który za pomocą e-mail zadaje pytania merytoryczne skierowane do ekspertów Portalu, wyraża zgodę na publikowanie ich treści przez KSSiP/Wykonawcę w Portalu oraz na oznaczenie ich Loginem Uczestnika, utajnionym tak aby pokazać tylko dwie pierwsze i dwie ostatnie litery loginu.
9.
KSSiP ani Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za treści wypowiedzi umieszczane przez Uczestników na forach, czatach, a także w postaci wspólnych plików, etykiet i stron wiki.
10.
KSSiP/Wykonawca zastrzegają sobie prawo do wstrzymania forum i czatów w każdym czasie bez wcześniejszego ogłoszenia.
11.
Podczas korzystania z forum Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa, dobrego obyczaju oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

Obowiązki Uczestnika

1.
Uczestnik jest zobowiązany do korzystania z zasobów Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.
2.
Korzystanie z większości zasobów Portalu wymaga logowania.
3.
Wypełniając Formularz, Uczestnik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w Formularzu oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.
4.
Uczestnik zobowiązany jest w szczególności:
4.1.
podać prawdziwe dane w Formularzach,
4.2.
powiadomić KSSiP lub Wykonawcę o wszelkich nieprawidłowościach w pracy, usterkach oraz o przerwach w dostępie do Szkoleń,
4.3.
do ochrony oraz nieudostępniania osobom trzecim swojego Loginu i Hasła,
4.4.
ukończenia każdego Szkolenia w terminie 2 miesięcy od zapisania się na Szkolenie przez Uczestnika.
5.
Uczestnik nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z udziału w Szkoleniu na osoby trzecie.

Usunięcie konta Uczestnika i inne ograniczenia w dostępie do zasobów Portalu

1.
KSSiP lub Wykonawca jest uprawniony do usunięcia Loginu Uczestnika lub treści wpisywanej przez Uczestnika, zablokowania tymczasowego lub trwałego możliwości wypowiedzi Uczestnika lub innego ograniczenia dostępu do zasobów Portalu - według uznania KSSiP lub Wykonawcy - w przypadku, gdy:
1.1.
Uczestnik wykorzystuje konto niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub Regulaminu,
1.2.
Login zdefiniowany przez Uczestnika jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodnym z dobrymi obyczajami,
1.3.
Wypowiedzi Uczestnika zawierają wyrażenia powszechnie uznane za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami, w tym z netetykietą,
1.4.
dane Uczestnika są niekompletne, niezgodne z prawdą, uniemożliwiające skuteczny kontakt lub nie spełniają kryterium kwalifikowalności do projektu wg wytycznych i instrukcji Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2.
KSSiP/Wykonawca nie ma obowiązku informować Uczestnika o okolicznościach powodujących usunięcie Loginu lub ograniczenie dostępu Uczestnika do zasobów Portalu.
3.
Uczestnik nie może uruchomić lub aktywować usuniętego Loginu lub odtworzyć uprzednio zapisanych przez Uczestnika informacji.
4.
Po usunięciu Loginu, KSSiP/Wykonawca jest uprawniony do umożliwienia innym Uczestnikom używania Loginu przypisanego wcześniej do Uczestnika.
5.
Po usunięciu konta, Login nie podlega anonimizacji. Uczestnik podczas Rejestracji powinien zadbać, aby Login nie zawierał danych osobowych Uczestnika.

Odpowiedzialność

1.
Jeśli inaczej nie określono, serwis internetowy E-learning KSSiP, Szkolenia oraz poszczególne elementy w nich użyte stanowią własność KSSiP/Wykonawcy i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr. 80, poz. 904 z późn. zm.).
2.
Informacje zawarte w Portalu, Szkoleniach i innych zasobach służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym.
3.
Autorzy Szkoleń a także wszelkich informacji publikowanych w Portalu i jego zasobach dołożyli starań, aby treści w nich zawarte były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Podane informacje nie stanowią jednak źródła prawa, urzędowej interpretacji przepisów prawa, a także nie są oficjalnym stanowiskiem właściwych organów lub władz.
4.
KSSiP/Wykonawca zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w Szkoleniach i innych zasobach Portalu bez wcześniejszego powiadomienia Uczestników.
5.
KSSiP/Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za:
5.1.
szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z Portalu, Szkoleń oraz innych zasobów, jak również wynikłych z bezpośredniego lub pośredniego stosowania zawartych w nich informacji, zastosowania w praktyce prezentowanych w nich przykładów, dokładność i kompletność przedstawionych w nich informacji,
5.2.
działania osób trzecich obsługujących sprzęt i oprogramowanie zapewniające prawidłowe i nieprzerwane działanie sieci Internet i stacji roboczej Uczestnika,
5.3.
szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Uczestnika bądź jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z Portalu, Szkoleń i innych zasobów, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Uczestnika wirusów komputerowych,
5.4.
przypadki braku dostępności Portalu, Szkoleń i innych zasobów zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych, bez względu na przyczyny.
6.
Korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na ryzyko Uczestnika i koszt Uczestnika związany z połączeniem z Internetem. KSSiP/Wykonawca nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu.
7.
KSSiP/Wykonawca nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Uczestnika w bezbłędnej, kompletnej i pełnej formie.
8.
KSSiP/Wykonawca nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
9.
Uczestnik ponosi odpowiedzialność w stosunku do KSSiP/Wykonawcy oraz osób trzecich za:
9.1.
treść podanych przez siebie informacji, jak również umieszczanych w Portalu wypowiedzi i informacji,
9.2.
szkodę powstałą w wyniku ujawnienia osobom nieuprawnionym Loginu oraz Hasła.

Informacje o Uczestnikach

1.
Akceptując postanowienia Regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na:
1.1
przetwarzanie danych podanych przez Uczestnika w Formularzu oraz uzyskanych przez KSSiP/Wykonawcę w trakcie korzystania przez Uczestnika z Portalu lub ze Szkoleń w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
1.2
otrzymywanie informacji związanych z udziałem w Szkoleniach i korzystaniem z Portalu i innych zasobów, a także informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm) na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej.
1.3
ujawnienia informacji zawartych w prezentacji Uczestnika, pod warunkiem, że Uczestnik wyrazi na to zgodę przy rejestracji lub w formularzu „zarządzaj swoimi danymi”; prezentacja Uczestnika będzie zawierać podstawowe informacje o Uczestniku: login, imię, nazwisko, profil, miejscowość, doświadczenie w systemie (ukończone Szkolenia oraz ilości modułów Szkoleń), przynależność do grup oraz informacje o aktywności na Forum, ocenę społeczności.
1.4
poprawianie przez KSSiP/Wykonawcę drobnych błędów/oczywistych pomyłek pisarskich we wprowadzonych przez Uczestnika danych, w szczególności takich błędów jak tzw. literówki w treści imienia lub miejscowości.
2.
Dane o Uczestniku uzyskane w trakcie korzystania ze Szkoleń i innych zasobów Portalu, w tym podane w Formularzu, będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z udziałem przez Uczestnika w szkoleniach oraz ewaluacji szkoleń przez KSSiP/Wykonawcę.
3.
Przekazywane przez Uczestnika w Formularzu dane są wykorzystywane w celu zapewnienia dostępu do Szkoleń i innych zasobów Portalu i nie są ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, kiedy ujawnienie takich informacji wymagane jest przepisami prawa.
4.
Każdy Uczestnik jest kwalifikowany do udziału w projekcie przez KSSiP/Wykonawcę na podstawie danych podanych w formularzu rejestracyjnym i ich ewentualnych uzupełnień.
5.
Jeżeli Uczestnik zakwalifikowany do udziału w projekcie dokona zmian w podanych uprzednio danych na dane niekompletne bądź niespełniające kryterium kwalifikowalności do projektu, KSSiP/Wykonawca w celu dalszej obsługi projektu, ewaluacji, realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach PO KL, będzie uznawać za obowiązującą wersję danych Uczestnika spełniającą kryterium kwalifikowalności i zgodną z bieżącymi wytycznymi/instrukcjami Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
6.
Wypowiedzi na forach będą widoczne dla innych Uczestników oznaczone Loginem utajnionym tak, aby pokazać tylko dwie pierwsze i dwie ostatnie litery loginu. Celem utajnienia jest ochrona prywatności Uczestników w publicznie dostępnych wypowiedziach.

Prawa autorskie do treści wpisywanej przez Uczestników

1.
KSSiP ani Wykonawca nie roszczą sobie praw własności intelektualnej do treści wpisywanej przez Uczestnika na Portalu. Załadowana i/lub wpisana treść, w szczególności: wypowiedź na forum, praca grupowa w formie strony wiki, wspólne pliki - zwane dalej Treścią Uczestnika, pozostają własnością Uczestnika i mogą być przez niego samodzielnie usunięte po zalogowaniu się.
2.
Wypowiedzi na czatach i wiadomości mailowe, przesyłane za pomocą mechanizmów Portalu, nie są uważane za Treść Uczestnika.
3.
Uczestnik wyraża zgodę na ewentualne upublicznienie Treści Uczestnika na Portalu w celu popularyzacji najlepszych praktyk.
4.
KSSiP/Partnerzy KSSiP są uprawnieni do wykonania działań, o których mowa w punkcie 2, według własnego uznania.
5.
Treść Uczestnika pozostaje własnością Uczestnika także po usunięciu konta przez KSSiP/Wykonawcę. W takiej sytuacji Uczestnik powinien dodatkowo rozporządzić swoją treścią, zwłaszcza jeśli chce, aby KSSiP/Wykonawca zaprzestał rozpowszechniania Treści Uczestnika.

Polityka restartowania i aktualizacji Portalu

1.
Niezapowiedziane na stronie głównej restarty i wyłączenia Portalu trwające do 10 minut mogą mieć miejsce każdego dnia poza godzinami pracy infolinii, czyli w godzinach 20:00-8:00 w dni powszednie, 00:00-10:00 oraz 16:00-24:00 w niedziele oraz w święta.
2.
Wszelkie inne restarty Portalu będą sygnalizowane na stronie głównej z 12 godzinnym wyprzedzeniem
3.
W trakcie restartu bądź wyłączenia Portalu, odwołanie do strony głównej lub podstron Portalu, z wszystkich domen, powoduje wyświetlenie informacji o chwilowej niedostępności.

Postanowienia końcowe

1.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 marca 2011 roku.
2.
KSSiP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
3.
Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie www.e-learning.kssip.gov.pl O każdej zmianie Regulaminu Uczestnik Szkolenia zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną wysłaną na adres konta e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
4.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
5.
Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby KSSiP.