Logowanie

O projekcie

Od 2011 roku Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury jest beneficjentem Projektu Systemowego „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych - case management”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 Priorytet V „ Dobre rządzenie”, działanie 5.3 „Wsparcie na rzecz Strategii Lizbońskiej”.

Celem projektu jest usprawnienie polskiego wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza w obszarze sądownictwa gospodarczego. Założenia Priorytetu V PO KL opisane są w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007 – 2013 oraz Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SzOP). Projekt jest planowany jako projekt systemowy realizowany wspólnie z projektami systemowymi Ministerstwa Sprawiedliwości i jest kontynuacją i rozwinięciem projektu „Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości”. Zgodnie z zaakceptowanym przez Komisję Europejską i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wkładem do Planu Działania 2012 PO KL Priorytet V Dobre rządzenie, obszarem wsparcia, jest m.in. modernizacja systemu szkoleń i ukierunkowanie ich oddziaływania na podniesienie sprawności postępowań.

W ramach projektu zaplanowano zaimplementowanie na platformie e-learningowej 13 nowych szkoleń oraz 3 szkoleń zmodyfikowanych, przeszkolenie 3000 użytkowników platformy e- learningowej.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP), na podstawie umowy o dofinansowanie nr POKL.05.03.00-00-002/08 z 11 grudnia 2008 r., jest beneficjentem systemowym projektu „Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.3. Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej

W ramach struktury organizacyjnej KSSiP utworzono Dział Funduszy Pomocowych, który wdraża projekt systemowy od grudnia 2008 roku. Projekt obejmuje m.in. szkolenia pilotażowe realizowane w formach studiów podyplomowych, szkoleń z wybranych zagadnień, warsztatów i kursów specjalizacyjnych, których realizacja wpisuje się w priorytet V PO KL „Dobre rządzenie” oraz specjalistyczne badania potrzeb szkoleniowych. Realizacja Projektu została przewidziana na okres od 12 grudnia 2008 do 31 grudnia 2011 roku.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kadr wymiaru sprawiedliwości poprzez stworzenie wysokiej jakości systemu szkoleń, umożliwiającego kształcenie kadr w sposób systematyczny, ciągły i adekwatny do potrzeb oraz modernizacja systemu szkolenia ustawicznego, tak aby odpowiadał on lepiej na codzienne wyzwania zawodowe i rosnące oczekiwania ze strony opinii publicznej w celu zwiększenia sprawności i efektywności Wymiaru Sprawiedliwości.

W ramach projektu zostały zaplanowane dwadzieścia trzy zadania. Szkoleniowy charakter projektu powoduje, że większość z tych zadań dotyczy przeprowadzania szkoleń o różnej tematyce. Można z nich wyszczególnić szkolenia stacjonarne, szkolenia e-learningowe oraz przeprowadzane we współpracy z międzynarodowymi wykładowcami panele eksperckie.

W trakcie realizacji projektu „Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości” zaplanowano przeszkolenie ok. 7 400 pracowników sądów i prokuratury. W latach 2009-2010 przeszkolono 5670 uczestników. Budowa platformy e-learningowej, umożliwi przeprowadzenie szkoleń w formule online.

W 2011 roku zaplanowano przeprowadzenie szkoleń głównie w formie e-learningu oraz kontynuację kolejnych edycji szkoleń z zakresu:
  1. Prawa gospodarczego.
  2. Zarządzania zasobami ludzkimi i organizacją pracy w wymiarze sprawiedliwości (Szkolenie specjalistyczne).
  3. Procesów modernizacji zarządzania kadrami wymiaru sprawiedliwości.
  4. Metod prawniczych w interpretacji prawa wspólnotowego i krajowego.