Logowanie

KSSiP

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP) powołana została ustawą z dnia 23 stycznia 2009 roku (Dz. U. z 2009r. Nr 26 poz. 157) i jest jedyną centralną instytucją odpowiedzialną za szkolenie wstępne i ustawiczne kadr sądownictwa i prokuratury w Polsce, posiadającą osobowość prawną. Główne ustawowe zadania Krajowej szkoły to:
  • prowadzenie aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej – zadanie to realizowane jest przez Ośrodek Szkolenia Wstępnego, z siedzibą w Krakowie
  • szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr sądów powszechnych i prokuratury oraz prowadzenie badań i analiz służących ustaleniu kompetencji i kwalifikacji przypisanych do stanowisk pracy w sądach i prokuraturze – zadania to realizowane jest przez Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej z siedzibą w Lublinie
Istotnym obszarem działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury jest również współpraca międzynarodowa realizowana w oparciu o porozumienia zawarte z instytucjami kształcącymi kadry wymiaru sprawiedliwości w Europie. W zakresie kontaktów międzynarodowych o charakterze regionalnym realizowana jest współpraca w ramach Partnerstwa Wschodniego z instytucjami szkoleniowymi Ukrainy, Białorusi, Armenii, Gruzji, Kazachstanu, Azerbejdżanu i Mołdowy oraz w oparciu o członkowstwo Polski w Grupie Wyszehradzkiej. Krajowa Szkoła zajmuje się koordynowaniem działań związanych z członkostwem w Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) oraz Sieci Wymiany Informacji w zakresie Szkolenia Sędziów i Prokuratorów Rady Europy (The Lisbon Network). Szkoła w szerokim zakresie współpracuje także z międzynarodowymi instytucjami i organizacjami szkoleniowymi, takimi jak: Akademia Prawa Europejskiego (ERA), Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA), Międzynarodowa Organizacja Szkolenia Sądownictwa (IOJT). Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury uczestniczyła także w realizacji projektu Transition Facility

KSSiP jest także beneficjentem systemowym projektu pt. „Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.3. Wsparcie na rzecz Strategii Lizbońskiej, który realizuje Dział Funduszy Pomocowych z siedzibą w Warszawie. W ramach działalności szkoleniowej finansowanej ze środków unijnych prowadzone są specjalistyczne szkolenia, panele eksperckie i warsztaty.